Celecoxib: Mga Dapat Mo Malaman

Ang celecoxib ay isang uri ng gamot na kabilang sa klase ng mga nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Ito ay ginagamit para sa paggamot ng mga sakit at pamamaga na dulot ng iba’t ibang mga kondisyon, tulad ng arthritis, ankylosing spondylitis, menstrual cramps, at hereditary polyps sa colon. Ito ay mayroon ding brand name na Celebrex at Elyxyb.

Ang celecoxib ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga hormone na nagdudulot ng sakit at pamamaga sa katawan. Ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng oral capsule na maaaring inumin kasama o hindi kasama ang pagkain. Ang dosis at tagal ng paggamit ng celecoxib ay nakasalalay sa kondisyon na gagamutin at sa rekomendasyon ng doktor.

Ang celecoxib ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect, tulad ng:

 • Sakit ng ulo, tiyan, o likod
 • Pagduduwal, pagtatae, o pag-impake
 • Pagkapagod, kaba, o antok
 • Pagdudugo ng ilong, bibig, o gilagid
 • Allergic reaction, tulad ng pangangati, pamumula, pamamaga, o hirap sa paghinga

Ang celecoxib ay maaari ring magtaas ng panganib ng mga malubhang komplikasyon, tulad ng:

 • Heart attack, stroke, o heart failure
 • Stomach ulcer, bleeding, o perforation
 • Liver damage, kidney damage, o anemia
 • Serious skin reaction, tulad ng Stevens-Johnson syndrome o toxic epidermal necrolysis

Ang mga panganib na ito ay mas mataas kung ang celecoxib ay ginagamit nang matagal, nang mataas na dosis, o kung ang pasyente ay may mga risk factor para sa mga sakit sa puso o tiyan. Kaya dapat na bantayan ang paggamit ng celecoxib at sumunod sa payo ng doktor.

Ang celecoxib ay maaari ring makipag-interact sa iba pang mga gamot, tulad ng:

 • Aspirin, ibuprofen, naproxen, o iba pang mga NSAID
 • Warfarin, clopidogrel, o iba pang mga blood thinner
 • Lisinopril, losartan, o iba pang mga blood pressure medication
 • Fluconazole, rifampin, o iba pang mga antifungal o antibiotic
 • Lithium, sertraline, o iba pang mga antidepressant

Ang mga interaction na ito ay maaaring magdulot ng pagtaas o pagbaba ng epekto ng mga gamot o ng panganib ng mga side effect. Kaya dapat na ipaalam sa doktor ang lahat ng mga gamot na ginagamit bago uminom ng celecoxib4.

Ang celecoxib ay isang epektibo at ligtas na gamot kung gagamitin ayon sa tamang paraan at sa ilalim ng gabay ng doktor. Ito ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga sintomas ng mga sakit at pamamaga na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng mga pasyente. Ngunit dapat ding maging maingat sa paggamit ng celecoxib at maging alisto sa mga posibleng side effect o komplikasyon na maaaring mangyari.