Sintomas ng Ovarian Cancer

Ang ovarian cancer ay isang uri ng kanser na tumutubo sa mga obaryo ng mga babae. Ang mga obaryo ay ang bahagi ng reproductive system na naglalabas ng mga itlog at mga hormone. Ang ovarian cancer ay maaaring maging mapanganib kung hindi ito maagapan at magamot. Narito ang ilang mga sintomas ng ovarian cancer na dapat mong malaman:

  • Paglaki o pamamaga ng tiyan. Ang paglaki ng tiyan ay maaaring dulot ng pagdami ng mga cancer cell sa mga obaryo o sa mga kalapit na organo. Ito ay maaaring makaramdam ng hindi kasiya-siya, mabigat, o masakit. Ang paglaki ng tiyan ay maaaring makahadlang din sa normal na paggalaw at paghinga.
  • Pananakit ng mga balakang. Ang pananakit ng mga balakang ay maaaring senyales na ang ovarian cancer ay kumalat na sa ibang bahagi ng reproductive system, tulad ng mga fallopian tube, uterus, o cervix. Ang pananakit ay maaaring maging matindi, tuloy-tuloy, o pumipintig.
  • Palagiang pag-ihi. Ang palagiang pag-ihi ay maaaring dulot ng pagpindot ng mga cancer cell sa mga obaryo o sa mga kalapit na organo sa bladder o sa urinary tract. Ito ay maaaring makaramdam ng hindi kumportable, mahapdi, o mahirap. Ang palagiang pag-ihi ay maaaring magdulot din ng impeksyon sa ihi o UTI.
  • Pagtitibi. Ang pagtitibi ay ang hindi normal na pagdumi na maaaring maging matigas, malambot, o may dugo. Ito ay maaaring dulot ng pagpindot ng mga cancer cell sa mga obaryo o sa mga kalapit na organo sa colon o sa rectum. Ito ay maaaring makaramdam ng hindi kumportable, masakit, o mahirap. Ang pagtitibi ay maaaring magdulot din ng impeksyon sa bituka o colitis.
  • Mabilis na pagkabusog. Ang mabilis na pagkabusog ay ang pakiramdam na busog na agad kahit kaunti pa lang ang nakakain. Ito ay maaaring dulot ng pagpindot ng mga cancer cell sa mga obaryo o sa mga kalapit na organo sa stomach o sa small intestine. Ito ay maaaring makaramdam ng hindi kumportable, nagsusuka, o nanghihina. Ang mabilis na pagkabusog ay maaaring magdulot din ng pagbaba ng timbang o malnutrition.
  • Pagbaba ng timbang. Ang pagbaba ng timbang ay ang pagkawala ng timbang nang hindi sinasadya o hindi ginagawa ang anumang pagbabago sa diyeta o ehersisyo. Ito ay maaaring dulot ng pagkalason ng mga cancer cell sa katawan o ng pagkawala ng gana sa pagkain. Ito ay maaaring makaramdam ng nanghihina, nahihilo, o nagkakasakit. Ang pagbaba ng timbang ay maaaring magdulot din ng pagbaba ng resistensya o immune system.

Ang mga sintomas na nabanggit ay hindi tiyak na palatandaan ng ovarian cancer. Maaari rin silang maging sintomas ng ibang mga sakit o kondisyon. Kung nararanasan mo ang ilan o lahat ng mga sintomas na ito nang matagal o madalas, kumunsulta kaagad sa iyong doktor. Ang maagang pagtuklas at paggamot ng ovarian cancer ay makakatulong sa iyo na makaligtas at makabawi sa sakit na ito.